Received Citation

Social Share :

 

A -Received International Citation

- Othman, Fadhilah, Rosta Harun, and Mohd Bakri Ishak. "Evaluation Approach in the Practice of
Sustainability from Cultural Landscape Perspective: A Case Study of Masjid Kampung Kling,
Malacca." From Sources to Solution. Springer Singapore, 2014. 561-565.

- Cited Article : Bala HA (2010) Sustainability in the architectural design studio: a case study of
designing on-campus academic staff housing in Konya and Izmir. Int J Art Des Educ 29(3):330–348
(Turkey)

B - Received National Citation

- Hatice Kıran Çakır, Aycan Özenç, Kentsel Dış Mekanlarda Kullanılan Aydınlatma Elemanlarının
İrdelenmesi: Edirne Örneği
Cited Article: Bakır, G., Alkan Bala, H., İmar Planlarında Yoğunluk Belirleme Araçlarının Kentsel Dış
Mekan Oluşumuna Etkileri, 1. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi Bildiriler Kitabı, S: 174, M.S.Ü.,
Mimarlık Fak., Ş.B.P.B., İstanbul, 1999

- Dilşat Erdoğmuş (2006) Sürdürülebilir Yaklaşımlar Çerçevesinde Mahalle Olgusu Ve Aydın
Merkez’de Kurtuluş, Köprülü, Yedieylül Mahalleleri Örneklemesi Yüksek Lisans Tezi Şehir Bölge
Planlama Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eylül 2006, Ankara
Cited Article: Bala Alkan, H. Konut Yakın Çevresinde İmar Mevzuatının Dış Mekân Oluşumunda
Etkileri, Y.Lisan Tezi, S.Ü. Mim Fak. Anabilim Dalı, Konya, 26-46(1998).

- Çiğdem Girgin (2007) Kooperatif Üst Birlikleri Tarafından Gerçekleştirilen Konut Yaşam
Çevrelerinde Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Bir Değerlendirme: Batıkent Örneği, Yüksek Lisans
Tezi Şehir Bölge Planlama Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Temmuz 2007, Ankara
Cited Article:Alkan Bala, H.,Bakır,“Konut Çevreleri Dış Mekan Kalitesine İmar Mevzuatının
Etkileri”, X. Uluslararası Yapı Ve Yaşam’98 Fuar Ve Kongresi, Bursa, 235-239 (1998).

- İncesakal,G.Ulusoy, M.2001. Konya’da 1920-1980 Yıllarında Mimariyi Etkileyen Sosyal, Kültürel Ve
Ekonomik Faktörler, İpekyolu Dergisi Yıl 14 Sayı 160 Syf.23.

- Aslanoğlu, G. Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Odtü Yayınları, Ankara. Atıf Syf 164-165

- Akkoyunlu, V.1999. The Role Of Land Readjustment In Urban Design, Metu, Ankara. Atıf Syf.107